Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému
Citácia
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 3, Článok 20, odsek 2
Predmet regulácie Právo na prenosnosť údajov (Článok 20, Oddiel 3, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88407