Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predloženie návrhu kódexu správania Komisii
Citácia
Ak sa v stanovisku uvedenom v odseku 7 potvrdí, že návrh kódexu, zmeny alebo rozšírenia je v súlade s týmto nariadením alebo v situácii uvedenej v odseku 3 poskytuje primerané záruky, výbor predloží svoje stanovisko Komisii.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 40, odsek 8
Predmet regulácie Kódexy správania (Článok 40, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Nepriame právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ae