Kapitola II - Zásady

Článok 5 - Zásady spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Zásada obmedzenia účelu
Zásada minimalizácie údajov
Zásada správnosti
Zásada minimalizácie uchovávania
Zásada uchovania integrity a dôvernosti
Zásada zodpovednosti prevádzkovateľa za súlad s čl. 5 ods. 1

Článok 6 - Zákonnosť spracúvania

Zákonnosť spracúvania – súhlas dotknutej osoby
Zákonnosť spracúvania – plnenie zmluvy
Zákonnosť spracúvania – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákonnosť spracúvania – ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
Zákonnosť spracúvania – plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
Zákonnosť spracúvania – oprávnený záujem prevádzkovateľa
Možnosť aplikácie osobitných požiadaviek pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Nutná podmienka existencie právneho základu pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Spracúvanie osobných údajov na iný ako pôvodne získaný účel

Článok 7 - Podmienky vyjadrenia súhlasu

Povinnosť preukázania súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Transparentnosť vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas
Posudzovanie poskytnutého súhlasu

Článok 8 - Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
Povinnosti prevádzkovateľa na overenie pravosti súhlasu dieťaťa
Obmedzenie v kontexte uplatňovania čl. 8 ods. 1 nariadenia

Článok 9 - Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Výnimky zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia
Možnosti aplikácie dodatočných podmienok vrátane obmedzení

Článok 10 - Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení založených na článku 6 ods. 1 nariadenia

Článok 11 - Spracúvanie bez potreby identifikácie

Výnimka z povinnosti prevádzkovateľa uchovávať, spracúvať alebo získavať dodatočné informácie
Dôvody obmedzenia uplatňovania čl. 15 až 20 nariadenia