Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zákonnosť spracúvania – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Citácia
Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 6, odsek 1/c
Predmet regulácie Zákonnosť spracúvania (Článok 6, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ac