Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia
Citácia

Osobné údaje uvedené v odseku 1 sa môžu spracúvať na účely uvedené v odseku 2 písm. h), ak tieto údaje spracúva odborník, alebo ak sa spracúvajú v rámci zodpovednosti odborníka, ktorý podlieha povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo podľa pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány, alebo ak údaje spracúva iná osoba, ktorá tiež podlieha povinnosti mlčanlivosti podľa práva Únie alebo práva členského štátu alebo pravidiel, ktoré stanovili príslušné vnútroštátne orgány.

Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 9, odsek 3
Predmet regulácie Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (Článok 9, Kapitola II)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Nepriame právo Odborník podliehajúci povinnosti zachovávať profesijné tajomstvo podľa práva Únie alebo práva členského štátu
Osoba podliehajúca povinnosti mlčanlivosti
Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ff