Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nutná podmienka existencie právneho základu pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Citácia
Základ pre spracúvanie uvedené v odseku 1 písm. c) a e) musí byť stanovený:
a) v práve Únie alebo
b) v práve členského štátu vzťahujúcom sa na prevádzkovateľa.
Účel spracúvania sa stanoví v tomto právnom základe, alebo pokiaľ ide o spracúvanie uvedené v odseku 1 písm. e), spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Uvedený právny základ môže obsahovať osobitné ustanovenia na prispôsobenie uplatňovania pravidiel tohto nariadenia, vrátane: všeobecných podmienok vzťahujúcich sa na zákonnosť spracúvania prevádzkovateľom; typov spracúvaných údajov; dotknutých osôb; subjektov, ktorým sa môžu osobné údaje poskytnúť, a účely, na ktoré ich možno poskytnúť; obmedzenia účelu; doby uchovávania; a spracovateľských operácií a postupov vrátane opatrení na zabezpečenie zákonného a spravodlivého spracúvania, ako napríklad tie na iné osobitné situácie spracúvania, ako sú stanovené v kapitole IX. Právo Únie alebo právo členského štátu musí spĺňať cieľ verejného záujmu a byť primerané sledovanému oprávnenému cieľu
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 6, odsek 3
Predmet regulácie Zákonnosť spracúvania (Článok 6, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Európska únia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840a