Základné informácie o regulácii

Regulácia
Možnosť aplikácie osobitných požiadaviek pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Citácia
Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť špecifickejšie ustanovenia s cieľom prispôsobiť uplatňovanie pravidiel tohto nariadenia s ohľadom na spracúvanie v súlade s odsekom 1 písm. c) a e), a to presnejším stanovením osobitných požiadaviek na spracúvanie a stanovením ďalších opatrení, ktorými sa zaistí zákonné a spravodlivé spracúvanie, vrátane požiadaviek na iné osobitné situácie spracúvania stanovené v kapitole IX.
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 6, odsek 2
Predmet regulácie Zákonnosť spracúvania (Článok 6, Kapitola II)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ac