Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Citácia
Zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 9, odsek 1
Predmet regulácie Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov (Článok 9, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ff