Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spracúvanie osobných údajov na iný ako pôvodne získaný účel
Citácia
Ak spracúvanie na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje získavané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na práve Únie alebo práve členského štátu, ktoré predstavuje potrebné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti na ochranu cieľov uvedených v článku 23 ods. 1, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, okrem iného zohľadní:
a) akékoľvek prepojenie medzi účelmi, na ktoré sa osobné údaje získali, a účelmi zamýšľaného ďalšieho spracúvania;
b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä týkajúce sa vzťahu medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom;
c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa článku 9 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10;
d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania pre dotknuté osoby;
e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 6, odsek 4
Predmet regulácie Zákonnosť spracúvania (Článok 6, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88445