Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimka z povinnosti prevádzkovateľa uchovávať, spracúvať alebo získavať dodatočné informácie
Citácia
Ak si účely, na ktoré prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, nevyžadujú alebo prestali vyžadovať od prevádzkovateľa, aby identifikoval dotknutú osobu, prevádzkovateľ nie je povinný uchovávať, získať alebo spracúvať dodatočné informácie na zistenie totožnosti dotknutej osoby výlučne na to, aby dosiahol súlad s týmto nariadením.
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 11, odsek 1
Predmet regulácie Spracúvanie bez potreby identifikácie (Článok 11, Kapitola II)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Nepriame právo Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88409