Základné informácie o regulácii

Regulácia
Posudzovanie poskytnutého súhlasu
Citácia

Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 7, odsek 4
Predmet regulácie Podmienky vyjadrenia súhlasu (Článok 7, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Nepriama povinnoť Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88451