Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti prevádzkovateľa na overenie pravosti súhlasu dieťaťa
Citácia
Prevádzkovateľ vynaloží primerané úsilie, aby si v takýchto prípadoch overil, že nositeľ rodičovských práv a povinností vyjadril súhlas alebo ho schválil, pričom zohľadní dostupnú technológiu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 8, odsek 2
Predmet regulácie Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (Článok 8, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88421