Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie v kontexte uplatňovania čl. 8 ods. 1 nariadenia
Citácia
Odsekom 1 nie je dotknuté všeobecné zmluvné právo členských štátov, napríklad pravidlá platnosti, uzatvárania alebo účinkov zmluvy vo vzťahu k dieťaťu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 8, odsek 3
Predmet regulácie Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (Článok 8, Kapitola II)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ea