Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zákonnosť spracúvania – súhlas dotknutej osoby
Citácia
Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 6, odsek 1/a
Predmet regulácie Zákonnosť spracúvania (Článok 6, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ac