Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozdelenie úloh medzi Predsedom a Podpredsedom Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Výbor stanoví vo svojom rokovacom poriadku rozdelenie úloh medzi predsedu a podpredsedov.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 74, odsek 2
Predmet regulácie Úlohy predsedu (Článok 74, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88458