Základné informácie o regulácii

Regulácia
Možnosti poskytovania informácií podľa čl. 13 a 14 nariadenia
Citácia

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť dotknutým osobám podľa článkov 13 a 14, možno podať v kombinácii so štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť dobre viditeľný, jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania. Ak sú ikony použité v elektronickej podobe, musia byť strojovo čitateľné.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 1, Článok 12, odsek 7
Predmet regulácie Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby (Článok 12, Oddiel 1, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88391