Základné informácie o regulácii

Regulácia
Minimálny rozsah osobitných ustanovení v prípade opatrení v zmysle čl. 23, ods. 1 nariadenia
Citácia
Konkrétne musí každé legislatívne opatrenie uvedené v odseku 1 obsahovať osobitné ustanovenia, ktoré v relevantných prípadov upravujú aspoň:
a) účely spracúvania alebo kategórie spracúvania;
b) kategórie osobných údajov;
c) rozsah zavedených obmedzení;
d) záruky zabraňujúce zneužitiu údajov alebo nezákonnému prístupu či prenosu;
e) určenie prevádzkovateľa alebo kategórií prevádzkovateľov;
f) doby uchovávania a uplatniteľné záruky, pričom sa zohľadní povaha, rozsah a účely spracúvania alebo kategórie spracúvania;
g) riziká pre práva a slobody dotknutých osôb a
h) práva dotknutých osôb na informovanie o obmedzení, pokiaľ tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 5, Článok 23, odsek 2
Predmet regulácie Obmedzenia (Článok 23, Oddiel 5, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416