Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovanie informácií vedúcim dozorným orgánom iným dozorným orgánom
Citácia
Vedúci dozorný orgán bezodkladne oznámi relevantné informácie týkajúce sa veci iným dotknutým dozorným orgánom. Bezodkladne predloží iným dotknutým dozorným orgánom návrh rozhodnutia, aby sa k nemu vyjadrili a aby sa náležite zohľadnili ich stanoviská.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 3
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Vedúci dozorný orgán
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426