Článok 40 - Kódexy správania

Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
Vypracovanie kódexov správania
Implementácia kódexov správania subjektmi nespadajúcimi do pôsobnosti nariadenia
Monitorovanie dodržiavania kódexu správania
Posudzovanie kódexu správania dozorným orgánom
Registrácia a zverejnenie kódexu správania
Predloženie návrhu kódexu správania Európskemu výboru pre ochranu údajov
Predloženie návrhu kódexu správania Komisii
Určenie všeobecnej platnosti schváleného kódexu správania
Zverejňovanie všeobecne platných a schválených kódexov
Zhromažďovanie a zverejňovanie kódexov správania Európskym výborom pre ochranu údajov