Základné informácie o regulácii

Regulácia
Posudzovanie kódexu správania dozorným orgánom
Citácia
Združenia a iné subjekty uvedené v odseku 2 tohto článku, ktoré majú v úmysle vypracovať kódex správania, alebo existujúci kódex zmeniť alebo rozšíriť, predložia návrh kódexu, zmeny alebo rozšírenia dozornému orgánu, ktorý je príslušný podľa článku 55. Dozorný orgán vydá stanovisko, či je návrh kódexu, zmeny alebo rozšírenia v súlade s týmto nariadením a takýto návrh kódexu, zmeny alebo rozšírenia schváli, ak dôjde k záveru, že poskytuje dostatočné primerané záruky.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 40, odsek 5
Predmet regulácie Kódexy správania (Článok 40, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ae