Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie všeobecnej platnosti schváleného kódexu správania
Citácia
Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť, že schválený kódex správania, zmena alebo rozšírenie, ktoré jej boli predložené podľa odseku 8 tohto článku, majú všeobecnú platnosť.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 40, odsek 9
Predmet regulácie Kódexy správania (Článok 40, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ae