Základné informácie o regulácii

Regulácia
Implementácia kódexov správania subjektmi nespadajúcimi do pôsobnosti nariadenia
Citácia
Okrem dodržiavania predpisov prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi, ktorí podliehajú tomuto nariadeniu, kódexy správania schválené podľa odseku 5 tohto článku, a ktoré majú všeobecnú pôsobnosť podľa odseku 9 tohto článku, môžu dodržiavať aj prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, na ktorých sa toto nariadenie nevzťahuje podľa článku 3, aby sa zabezpečili primerané záruky v rámci prenosov osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám podľa podmienok uvedených v článku 46 ods. 2 písm. e). Takíto prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia prijmú záväzné a vykonateľné záväzky prostredníctvom zmluvných alebo iných právne záväzných nástrojov, aby uplatnili uvedené primerané záruky, a to aj pokiaľ ide o práva dotknutých osôb..
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 40, odsek 3
Predmet regulácie Kódexy správania (Článok 40, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ae