Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vypracovanie kódexov správania
Citácia
Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov môžu vypracovať kódexy správania alebo zmeniť či rozšíriť takéto kódexy, a to na účely spresnenia uplatňovania tohto nariadenia, ako napríklad v súvislosti s:
a) spravodlivým a transparentným spracúvaním;
b) oprávnenými záujmami, ktoré prevádzkovatelia sledujú v konkrétnych situáciách;
c) získavaním osobných údajov;
d) pseudonymizáciou osobných údajov;
e) informovaním verejnosti a dotknutých osôb;
f) uplatnením práv dotknutých osôb;
g) informovaním a ochranou detí a spôsobom získania súhlasu nositeľov rodičovských práv a povinností;
h) opatreniami a postupmi uvedenými v článkoch 24 a 25 a opatreniami na zaistenie bezpečnosti spracúvania podľa článku 32;
i) oznámením porušenia ochrany osobných údajov dozorným orgánom a informovaním dotknutých osôb o takýchto porušeniach ochrany osobných údajov;
j) prenosom osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám alebo
k) mimosúdnym konaním a inými postupmi riešenia sporov zameranými na riešenie sporov medzi prevádzkovateľmi a dotknutými osobami v súvislosti so spracúvaním bez toho, aby boli dotknuté práva dotknutých osôb podľa článkov 77 a 79.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 40, odsek 2
Predmet regulácie Kódexy správania (Článok 40, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ae