Základné informácie o regulácii

Regulácia
Monitorovanie dodržiavania kódexu správania
Citácia
Kódex správania uvedený v odseku 2 tohto článku obsahuje mechanizmy, ktoré umožňujú subjektu uvedenému v článku 41 ods. 1 vykonávať povinné monitorovanie dodržiavania jeho ustanovení zo strany prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí sa rozhodli uplatňovať ho, pričom tým nie sú dotknuté úlohy a právomoci dozorného orgánu, ktorý je príslušný podľa článku 55 alebo 56.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 40, odsek 4
Predmet regulácie Kódexy správania (Článok 40, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ae