Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
Citácia
Členské štáty, dozorné orgány, výbor a Komisia podporia vypracovanie kódexov správania určených na to, aby prispeli k správnemu uplatňovaniu tohto nariadenia, pričom vezmú do úvahy osobitné črty rôznych sektorov spracúvania a osobitné potreby mikropodnikov a malých a stredných podnikov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 40, odsek 1
Predmet regulácie Kódexy správania (Článok 40, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Dozorný orgán
Európsky výbor pre ochranu údajov
Európska komisia
Nepriame právo Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ae