Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti prevádzkovateľa po uplatnení práva na vymazanie osobných údajov
Citácia
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 3, Článok 17, odsek 2
Predmet regulácie Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) (Článok 17, Oddiel 3, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88417