Základné informácie o regulácii

Regulácia
Možnosti a mechanizmy preukázania súladu s požiadavkami podľa čl. 32 ods. 1 nariadenia
Citácia

Dodržiavanie schváleného kódexu správania uvedeného v článku 40 alebo schváleného certifikačného mechanizmu uvedeného v článku 42 sa môže použiť ako prvok na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odseku 1 tohto článku.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 2, Článok 32, odsek 3
Predmet regulácie Bezpečnosť spracúvania (Článok 32, Oddiel 2, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e4