Základné informácie o regulácii

Regulácia
Miestna príslušnosť súdu na podanie návrhu na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Citácia
Návrh na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prevádzkareň. Návrh na začatie takéhoto konania možno podať aj na súdoch členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba svoj obvyklý pobyt, pokiaľ prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom nie je orgán verejnej moci členského štátu konajúci v rámci výkonu verejnej moci.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 79, odsek 2
Predmet regulácie Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi (Článok 79, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88402