Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť mlčanlivosti zodpovednej osoby
Citácia
Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo dôvernosť informácií v súlade s právom Únie alebo s právom členského štátu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 38, odsek 5
Predmet regulácie Postavenie zodpovednej osoby (Článok 38, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Zodpovedná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883be