Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom
Citácia
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 3, Článok 19
Predmet regulácie Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (Článok 19, Oddiel 3, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Príjemca
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8842f