Základné informácie o regulácii

Regulácia
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek Komisiou
Citácia
Komisia môže stanoviť štandardné zmluvné doložky pre záležitosti uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku a v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 93 ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 28, odsek 7
Predmet regulácie Sprostredkovateľ (Článok 28, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d0