Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
Citácia
Za výnimočných okolností, keď sa dotknutý dozorný orgán domnieva, že je naliehavo potrebné konať s cieľom chrániť práva a slobody dotknutých osôb, môže odchylne od mechanizmu konzistentnosti uvedeného v článkoch 63, 64 a 65 alebo postupu uvedeného v článku 60 bezodkladne prijať predbežné opatrenia, ktoré majú mať právne účinky na jeho území a určenú dobu platnosti, ktorá nepresahuje tri mesiace. Dozorný orgán bezodkladne oznámi tieto opatrenia a dôvody ich prijatia iným dotknutým dozorným orgánom, výboru a Komisii.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 66, odsek 1
Predmet regulácie Postup pre naliehavé prípady (Článok 66, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Európsky výbor pre ochranu údajov
Európska komisia
Nepriama povinnoť Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843c