Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z povinnosti realizácie posúdenia vplyvu
Citácia

Ak má spracúvanie podľa článku 6 ods. 1 písm. c) alebo e) právny základ v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a toto právo upravuje konkrétnu spracovateľskú operáciu alebo súbor daných operácií, a posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa už vykonalo v rámci všeobecného posúdenia vplyvu v súvislosti s prijatím tohto právneho základu, odseky 1 až 7 sa neuplatňujú, pokiaľ členské štáty nepovažujú za potrebné vykonať takéto posúdenie pred začatím spracovateľských činností.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 35, odsek 10
Predmet regulácie Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Článok 35, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88401