Základné informácie o regulácii

Regulácia
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty v EÚ
Citácia
Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti prevádzky prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v Únii, a to bez ohľadu na to, či sa spracúvanie vykonáva v Únii alebo nie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 3, odsek 1
Predmet regulácie Územná pôsobnosť (Článok 3, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88415