Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
Citácia
Po tom, ako im je oznámené rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu podľa odsekov 7 a 9, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s rozhodnutím, pokiaľ ide o spracovateľské činnosti v súvislosti so všetkými svojimi prevádzkarňami v Únii. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ oznámia opatrenia prijaté na dodržanie rozhodnutia vedúceho dozornému orgánu, ktorý o tom informuje iné dotknuté dozorné orgány.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 10
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Vedúci dozorný orgán
Nepriame právo Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Vedúci dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426