Základné informácie o regulácii

Regulácia
Usmernenie k odkazom na smernicu 95/46/ES a Pracovnú skupinu zriadenú podľa čl. 29 smernice 95/46/ES
Citácia
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie. Odkazy na Pracovnú skupinu pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenú článkom 29 smernice 95/46/ES, sa považujú za odkazy na Európsky výbor pre ochranu údajov zriadený týmto nariadením.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 94, odsek 2
Predmet regulácie Zrušenie smernice 95/46/ES (Článok 94, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88412