Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozhodnutia prijaté v zmysle čl. 22 ods. 2 nariadenia
Citácia

Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 4, Článok 22, odsek 4
Predmet regulácie Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (Článok 22, Oddiel 4, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416