Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spolupráca Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
Citácia

V prípade potreby výbor a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vypracujú a uverejnia memorandum o porozumení, ktorým sa vykonáva tento článok, v ktorom sa určia podmienky ich spolupráce a ktorý sa vzťahuje na personál európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorý sa zapája do plnenia úloh uložených týmto nariadením výboru.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 75, odsek 4
Predmet regulácie Sekretariát (Článok 75, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88459