Základné informácie o regulácii

Regulácia
Požadovanie dodatočných informácií zo strany prevádzkovateľa
Citácia
Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť uvedenú v článkoch 15 až 21, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 1, Článok 12, odsek 6
Predmet regulácie Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby (Článok 12, Oddiel 1, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88390