Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa
Citácia

Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 29
Predmet regulácie Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa (Článok 29, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88463