Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi
Citácia
Ak dvaja alebo viacerí́ prevádzkovatelia spoločne určia účely a prostriedky spracúvania, sú́ spoločnými prevádzkovateľmi. Transparentne určia svoje príslušné́ zodpovednosti za plnenie povinností podlá tohto nariadenia, najmä̈ pokiaľ̌ ide o vykonávanie práv dotknutej osoby, a svoje povinnosti poskytovať̌ informácie uvedené v článkoch 13 a 14, a to formou vzájomnej dohody, pokiaľ̌ nie sú príslušné́ zodpovednosti prevádzkovateľov určené právom Únie alebo právom členskému štátu, ktorému prevádzkovatelia podliehajú. V dohode sa môže určiť kontaktné miesto pre dotknuté osoby.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 26, odsek 1
Predmet regulácie Spoloční́ prevádzkovatelia (Článok 26, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Spoloční prevádzkovatelia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883a1