Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dokumentačné opatrenia pri poručení ochrany osobných údajov
Citácia
Prevádzkovateľ zdokumentuje každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté opatrenia na nápravu. Uvedená dokumentácia musí umožniť dozorným orgánom overiť súlad s týmto článkom.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 2, Článok 33, odsek 5
Predmet regulácie Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu (Článok 33, Oddiel 2, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88449