Základné informácie o regulácii

Regulácia
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami
Citácia

Výbor podľa potreby konzultuje so zainteresovanými stranami a poskytuje im príležitosť predložiť v primeranej lehote pripomienky. Bez toho, aby bol dotknutý článok 76, výbor zverejní výsledky konzultačného postupu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 70, odsek 4
Predmet regulácie Úlohy výboru (Článok 70, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Nepriame právo Verejnosť
Zainteresované strany
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f5