Základné informácie o regulácii

Regulácia
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
Citácia

Dozorné orgány a Komisia bez zbytočného odkladu oznamujú elektronickými prostriedkami výboru všetky relevantné informácie a podľa potreby aj zhrnutie skutočností, návrh rozhodnutia, dôvody, pre ktoré je prijatie takéhoto opatrenia potrebné, a názory ostatných dotknutých dozorných orgánov, pričom používajú štandardizovaný formát.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 64, odsek 4
Predmet regulácie Stanovisko výboru (Článok 64, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Európska komisia
Nepriame právo Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883de