Základné informácie o regulácii

Regulácia
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie
Citácia
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, ktorý predkladá svoje spracúvanie certifikačnému mechanizmu, poskytne certifikačnému subjektu uvedenému v článku 43 alebo v príslušnom prípade príslušnému dozornému orgánu všetky informácie a prístup k svojim spracovateľským činnostiam, ktoré sú potrebné na vykonanie certifikačného postupu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 42, odsek 6
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 42, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Nepriame právo Certifikačný subjekt
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88406