Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prijatie predbežného opatrenia pri nesplnení povinnosti podľa čl. 62 ods. 2 druhá veta nariadenia
Citácia

Ak sa plánuje spoločná operácia a dozorný orgán nesplní svoju povinnosť stanovenú v druhej vete odseku 2 tohto článku do jedného mesiaca, ostatné dozorné orgány môžu prijať predbežné opatrenie na území svojho členského štátu v súlade s článkom 55. V uvedenom prípade platí domnienka, že je splnená naliehavá potreba konať podľa článku 66 ods. 1, ktorá si vyžaduje stanovisko alebo naliehavé záväzné rozhodnutie výboru podľa článku 66 ods. 2.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 62, odsek 7
Predmet regulácie Spoločné operácie dozorných orgánov (Článok 62, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dozorné orgány v spoločnej operácii
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843a