Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nezávislosť členov dozorného orgánu pri plnení úloh
Citácia
Člen alebo členovia dozorného orgánu nesmú byť pri plnení svojich úloh a výkone svojich právomocí podľa tohto nariadenia pod vonkajším vplyvom, či už priamym alebo nepriamym, a nesmú od nikoho požadovať ani prijímať pokyny.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 52, odsek 2
Predmet regulácie Dozorný orgán (Článok 52, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Člen dozorného orgánu
Nepriame právo Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b8