Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nezávislosť Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Výbor koná pri plnení svojich úloh alebo vykonávaní svojich právomocí podľa článkov 70 a 71 nezávisle.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 69, odsek 1
Predmet regulácie Nezávislosť (Článok 69, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8839e