Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
Citácia
Odchylne od odseku 7, ak sa sťažnosť odmietne alebo sa jej nevyhovie, dozorný orgán, na ktorom sa sťažnosť podala, prijme rozhodnutie, oznámi ho sťažovateľovi a informuje prevádzkovateľa.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 8
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Nepriame právo Prevádzkovateľ
Sťažovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426