Základné informácie o regulácii

Regulácia
Nadobudnutie účinnosti nariadenia
Citácia
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 99, odsek 1
Predmet regulácie Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie (Článok 99, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88461